Rettferd for Suel!


Slå ring om Suel

Tysdag 27. februar klokka 20:00

 
Vi lagar vi ein fakkelring rundt Herøy kyrkje der Suel sit i asyl. Bli med og markere at DU støttar Suel si sak. Kom til Fosnavåg og bli med i fakkelringen – vi skal vise omverda at vi er mange som slår ring om Suel. Det blir allsong og appellar.

Det er meldt ein del vind under arrangementet, men det hindrar oss ikkje i å lage ein stormring rundt Suel.
Ta med noko som lyser i tilfelle vi ikkje kan tenne faklar. Herøy kyrkje tysdag 27. februar kl 20.

Les meir om arrangementet på Facebook

 

Opprop 

 
Alle som vil vise at dei støttar Suel si sak kan skrive under på eit generelt opprop til støtte for Suel.
Over 10.000 personar har signert dette oppropet som du finn her

Det er også laga eit eige opprop signert av politikarar, næringslivsleiarar og andre kjende personar. Det oppropet finn du  her.SUEL ER I KYRKJEASYL

 
Etter at Suel tapte saka mot staten i tingretten, skal saka ankast. I dommen vart den midlertidige forføyninga han fekk i haust kjend ugyldig, og han mista dermed moglegheita til å opphalde seg lovleg i Noreg medan rettssaka føregår.

Støttegruppa Rettferd for Suel finn det svært urimeleg at han ikkje skal få lov til å vere med i si eiga rettssak. Særleg med tanke på at han i haust fekk midlertidig forføyning, og at ugyldiggjeringa av dette vil bli anka.

Difor tok gruppa kontakt med sokneråd, prest og kyrkjeverje i Herøy, og gjorde avtale om at Suel fekk tilgang til å gå i kyrkjeasyl i Herøy kyrkje. På den måten har han eit vern i påvente av endeleg dom i rettssaka.

 

Dette er saka

 
Etter 19 års kamp for å bli trudd, har Suel no endeleg fått dokumentasjon på at han snakka sant i 2004, då han kom til Norge. Han sa då at han var 16 år, at han hadde flykta medan heimen var under angrep i Burundi, og at foreldra og søstera hans var drepne. Norske myndigheiter derimot meinte han var 19 år og frå eit anna land.

Om UDI hadde trudd på han då han kom hit som einsleg mindreårig asylsøkjar, ville han hatt opphaldsløyve i dag. Truleg ville han óg ha vore norsk statsborgar.

I staden for å innrømme at det var feil å ikkje tru på Suel den gongen, ønskjer staten no å sende han ut av landet. Dette er ein stor feil. Derfor har Suel, med hjelp frå støttegruppa "Rettferd for Suel", gått til sak mot staten. Suel tapte i tingretten, og saka er anka til lagmannsretten.

Støttegruppa "Rettferd for Suel" samlar inn pengar til advokathjelp for Suel i saka der han kjempar for å bli i Norge. Vi ønsker også å bidra til at Suel får ein ny start, så han får etablert seg etablere seg slik han elles hadde gjort, om livet ikkje vart satt på vent i 19 år.

Suel har budd i Norge sidan 2004, og er ein viktig del av lokalsamfunnet i Herøy kommune. Han høyrer heime hos oss i havgapet!

Du kan støtte Suel ved å bruke spleisen og oppropet.

 

Tapte i første runde – Dommen blir anka

Vi har 12. desember fått vite at Suel har tapt i tingretten i rettssaka mot staten. Dette var ikkje det utfallet vi hadde trudd og håpa på, og vi kjem til å legge inn ein anke til lagmannsretten. Det seier ei samstemt styre i støttegruppa Rettferd for Suel. Vi gir ikkje opp denne kampen, og vi meiner vi har ei veldig god sak.

Suel vil anke dommen til lagmannsretten. Ei av årsakene til anken er at det i rettssaka var ein bruk av tolk som ikkje var god nok då dei to sakkyndige vitna skulle forklare korleis tilhøva i Burundi er. Dette var eit viktig punkt i saka, og vårt vitne opplevde at tolkinga ikkje var tilfredsstillande. Dette var særleg viktig fordi vitnet vårt langt på veg mista moglegheita til å kommentere informasjonen frå det andre vitnet. Dette er i seg sjølv ein god grunn til å anke.

Vi i støttegruppa meiner at dette uansett er eit viktig steg på vegen mot rettferd for Suel. Han får tatt opp saka si i retten, og vi skal stille enda sterkare i neste runde. Dommen er eit offentleg dokument, og vi oppmodar både politikarar, journalistar, akademikarar og andre interesserte til å setje seg inn i saka og gjere seg opp ei eiga meining.

Vår meining er tydeleg. Suel Hussein Kassembo har ikkje blitt behandla godt av den norske staten, og vi meiner det er på høg tid at nokon tek ansvar for feil som har blitt gjort og for konsekvensane dette har hatt for eit ungt menneske som kom til landet frå eit land i krig. Vi held på håpet om rettferd, og vi held fast på at Suel høyrer heime her hos oss.

 
Rettferd for Suel 


Suel til sak mot staten

 
Rettssak 23.–24. november 2023 i Oslo tingrett 

Suel Kassembo har levd som ikkje returnerbar i 19 år. UDI trudde han laug om opphav og alder. Difor fekk han avslag på søknad om opphald og vedtak om utvising. Det er no bevist at Suel har snakka sant heile tida. I staden for å innrømme feil i sakshandsaminga si vil staten v/UNE no sende han til Burundi, landet han flykta frå når heile familien hans vart drepen. Hadde norske myndigheiter trudd på han for 19 år sidan hadde han mest sannsynleg fått norsk statsborgarskap.

Suel går no til sak mot den norske stat v/UNE, etter at innsamlingsaksjon og ulike støttearrangement har skaffa pengar til å gjennomføre rettssak. Utlendingsnemnda sitt vedtak om avslag på opphaldsløyve og utvisingsvedtak skal prøvast for retten.

Alle som kjenner saka ristar på hovudet. Ingen ser rettferda i at han ikkje får bli. Suel har heile tida snakka sant, men myndigheitene har skulda han for løgn i 19 år. Likevel meiner UNE dei ikkje må stå til ansvar for feilen, det er Suel som må ta støyten. Dessverre kan det vere manglar i lovverket som gjer at det er sjanse for at staten vinn saka og sender Suel tilbake til Burundi. Folk kan vise si støtte til Suel si sak ved å møte opp som publikum under rettssaka.

Suel si sak er ikkje eineståande. Den siste tida har vi høyrt mange urovekkande saker om ureturnerbare personar. Personar som av ulike grunnar ikkje har identitetspapir. Når staten ikkje veit kvar ein person kjem frå, vert vedkomande «ureturnerbar», sidan staten ikkje veit om vedkomande har rett på opphald, og heller ikkje veit kva land vedkomande eventuelt skal sendast heim til. Dermed blir menneske verande i limbo, utan rett til arbeid, skulegang, helsetenester og økonomiske velferdsytingar.

Det har gjort stort inntrykk på mange å høyre om unge ureturnerbare asylsøkarar som berre forsvinn frå asylmottak. Ingen veit kvar dei er blitt av. Suel kunne ha vore ein av dei, men han har valt å bli og kjempe for saka si sjølv om han har hatt eit vedtak om utvising hengande over seg. Han har enorm støtte i nærmiljøet, berre på Runde med knapt 100 fastbuande er det blitt samla inn over 100.000,- kroner til å dekke rettssaka.

Mange har tatt til orde for at lovverket og UNE si tolking av lovverket må endrast for at Suel og andre i tilsvarande situasjon skal få ei rettferdig handsaming. No har vi ei sak der eit heilt samfunn står bak og støttar ein ureturnerbar – det er sjeldan ein ureturnerbar får anledning til å føre saka si mot staten. Ein siger for Suel vil vere ein siger for mange si same situasjon. Det kan opne for ei meir rettvis handsaming av denne gruppa, noko som vil medføre at talet på unge asylsøkarar som blir sporlaust borte kan gå ned.

Følg saka

31. desember 2023 og januar 2024

Suel har gått i kyrkjeasyl i Herøy kyrkje, her er lenker til nokre av oppslaga i media i samband med dette:

 

12. desember

Suel tapte i rettssaka mot staten. Dommen vil bli anka.

1. desember

Siste tida har det vore fleire saker i media i samband med rettssaka og Suel si sak. Her er nokre av dei:

21. november
 • Oppropet til støtte for Suel har passert 10.000 underskrifter!
   
20. november
 • Suel si sak var mellom hovudoppslaga i Aftenposten (betalingsmur). Godt å sjå at uretten blir lagt merke til av dei store avisene.

19. november
15. november
 • Rettssaka nærmar seg. Det er samla inn pengar på fleire måtar, Runde blandakor har arrangert "Sung med oss for Suel" , og Runde husmorlag har arrangert ein haustfest. Til saman kom det inn over 100.000,-. I tillegg gav Runde blandakor 25.000,- og husmorlaget gav 10.000,- frå sparepengane sine. I Ulsteinvik var det støttekonsert som samla inn over 60.000,- . Fotograf Kristoffer Nærø Ytterland gav inntektene av bilder selde ved Runde Miljøsenter i september, totalt vart det over 10.000,- . Odd Goksøyr har gjort tilsvarande med bøker som er blitt selde ved miljøsenteret. I tillegg har mange støtta saka på Vipps (210.000,-) og spleis m.m. Totalt er det samla inn om lag 400.000,- . Det er svært gledeleg at pengar no er på plass slik at rettssaka kan gjennomførast. Umåteleg stor takk til alle som har gitt støtte, og ikkje minst til alle som har vore i sving for å gjennomføre ulike arrangement og tiltak. No gjer vi det vi kan for å få fokus på rettssaka som går i Oslo tingrett 23. og 24. november.
 
19. september
 • Den lokale støtta til Suel fyller framsida på Vestlandsnytt.
 • Gripande reportasje om støttearrangementet i Nærsynet - Start ca. 5'40"

17. september
 • Runde blandakor arrangerte konsert med allsong, artistar, kaffi, kaker og loddsal.
  Inntektene blei over 57.000,-. I tillegg gir koret 25.000,- til Suel si sak. Stor takk til Runde blandakor!

4. september
 • Datoar for hovedforhandlinga i Suel si sak mot staten er sett til 23. og 24. november 2023.
 
20. august
 • UNE (Utlendingsnemnda) har fått frist til 1. september med å kome med tilsvar på rettens kjennelse frå 8. august, som innvilga Suel "midlertidig forføyning" .
   
19. august 
 • Spleisen har passert 150.000,- !! Hjartans takk til alle som har gitt si støtte :)
 • Støttegruppa er formelt etablert, vi ventar berre på registrering i Brønnøysundreg.
 • Vi planlegg støttekonsertar m.m. for Suel, vi kjem attende med detaljar etter kvart.
 • Det er signert avtale med advokatar som startar saksførebuing komande månad. 
   
18. august
 
12. august 
 • Etter 2 dagar har spleisen allereie samla inn nesten 100.000,- som er 20% av målet – responsen har vore enorm! Stor takk til alle som gir bidrag med spleisen!! 

11. august
 • Publisering av Spleis og nettside for støttegruppa "Rettferd for Suel".

10. august
 • Førebuingar for formell oppretting av støttegruppe.
 • Oppslag i VG og TV2 m.fl. 

9. august
8. august
 • Det er støttemarkering for Suel i kommunestyresalen på Herøy rådhus i Fosnavåg.
 • Det utrulege som berre nokre få torde håpe på skjer:  Dommaren innvilgar "midlertidig forføyning" berre kort tid Politiet skulle hente Suel for uttransportering. Dermed blir utsendinga avverga for denne gongen, og Suel får anledning til å bli i Norge slik at han kan ta saka si for retten.
 • Saka får merksemd i media, mellom anna på nettstaden til NRK , VG og Vestlandsnytt (betalingsmur) m.fl.
 • Markeringa i Herøy var sak i NRK Distriktssending på TV (Tidspunkt i sendinga: 6'15'')

7. august
 • Suel blir transportert til Trandum utlendingsinternat med beskjed om at han skal bli uttransportert neste dag.
 • Advokat sender inn sak med krav om såkalla "midlertidig forføyning".